top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV

 

1.    Toepassingsvoorwaarden

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt onder Verkoper verstaan Velda Cable Technics NV, met maatschappelijke zetel te België, Klein Frankrijkstraat 24, 9600 Ronse, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 0447.756.948 en hebbende als BTW nummer BE 0447.756.948.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper als verkoper van goederen en/of diensten optreedt. De wederpartij wordt geacht de Algemene Verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Behoudens tegenbewijs, wordt de wederpartij geacht handelaar te zijn. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde aankoop/verkoopsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of van een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard kan slechts schriftelijk worden afgeweken als één der partijen kan aantonen dat anders is overeengekomen. Dergelijke wijziging vereist de handtekening van het orgaan bevoegd voor de externe vertegenwoordiging.

In geval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst.

 

2.    Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de verzending door Verkoper van de bevestiging van de order of op het moment dat de Verkoper een begin van uitvoering van de desbetreffende order heeft gemaakt. Enkel de in dergelijke overeenkomst uitdrukkelijk vermelde prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden kunnen tegen Verkoper worden ingeroepen. 

 

3.    Aanbiedingen

Publicaties en informatieverstrekkingen vormen geen aanbod en zijn uitgegeven zonder verbintenis. De afbeeldingen, dimensies, gewichten en gegeven technieken, zoals vermeld in de catalogus zijn enkel ter informatieve titel uitgegeven en doen geen contractuele overeenkomsten ontstaan. Behoudens andersluidende bepaling, blijven aanbiedingen geldig voor een termijn van een maand.
Geen enkele bestelling kan als aanvaard worden beschouwd zonder schriftelijke aanvaarding.

 

4.    Prijs

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de prijzen van de goederen exclusief BTW, levering FCA, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen. Alle rechten en taksen van welke aard dan ook, inbegrepen eventuele taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering, zijn ten laste van de wederpartij.

 

5.    Prijsstijging

Indien, na datum van bestelling doch voor de levering, een of meerdere elementen van de prijs een verhoging ondergaat, zelfs indien dit het gevolg is van voorzienbare omstandigheden, kan de overeengekomen prijs verhoogd worden. De nieuwe prijs zal ten laatste bij levering aan de wederpartij meegedeeld worden. In geval van een prijsstijging boven 10%, heeft de wederpartij de mogelijkheid af te zien van de verkoop door melding van zijn beslissing binnen de 15 dagen na de mededeling van de prijsstijging indien en in de mate dat Verkoper zich zelf nog niet heeft geengageerd tegenover haar eigen leveranciers. Een prijsverhoging kan echter nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door de Verkoper.  

 

6.    Betaling

Betalingen verricht van binnen het grondgebied België geschieden via overschrijving of contant op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, tenzij anders aangegeven op de factuur. Betalingen verricht van buiten het grondgebied België kunnen enkel via overschrijving geschieden.

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel plaats te vinden via overschrijving op basis van een pro-forma factuur voordat de opdracht plaatsvindt, of contant ter plaatse indien de opdrachtgever een buitenlandse klant, een nieuwe klant of een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is en dit tot zolang er niet anders werd overeengekomen met Verkoper. In geen geval worden (buitenlandse) cheques of wissels voor deze klanten aanvaard als betaling, tenzij anders toegestaan door Verkoper.

Niet betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt elke vordering, zelfs de niet vervallen, eisbaar van rechtswege zonder verdere ingebrekestelling. De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intrest en de eventuele kosten, af te korten. Indien nog verdere leveringen zouden moeten geschieden heeft de Verkoper bovendien het recht deze overeenkomst voor wat het nog niet uitgevoerde deel betreft, te ontbinden, onverminderd haar recht op integrale schadeloosstelling.

Bovendien houdt Verkoper zich het recht voor om, in geval van niet betaling, over te gaan tot betaling middels compensatie van eventueel nog openstaande tegoeden.

 

7.    Schadebeding en interesten

Indien de wederpartij in gebreke blijft te betalen op de op de factuur vermelde vervaldag, is de wederpartij een rente verschuldigd van 10 % per jaar. De intrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien wordt het schuldsaldo, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, onmiddellijk verhoogd met 10% met een minimum van 125 EURO, dit ten titel van verhogingsbeding ingevolge de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de laattijdige betaling tot gevolg heeft. Deze verhoging geldt zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

Bovendien wordt elke andere vordering die de Verkoper dan nog op de wederpartij zou hebben, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, terstond opeisbaar en geeft voor de Verkoper eveneens recht op een schadevergoeding die geraamd wordt op 10% van het globale bedrag der bestelling.

De Verkoper is tevens gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen in geval van niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de wederpartij van enige verplichting krachtens een overeenkomst., indien de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, bij kennelijk onvermogen en bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de wederpartij. Elke vordering die de Verkoper dan nog op de wederpartij zou hebben wordt terstond opeisbaar.

De Verkoper behoudt zich bovendien het recht voor om de effectief geleden schade te bewijzen met alle gemeenrechtelijke rechtsmiddelen.

 

8.    Annulering

Ingeval de wederpartij, om welke reden ook, afziet van de bestelling, dan zal hij de Verkoper een vergoeding verschuldigd zijn van 20 % van het globale bedrag der bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper om burgerlijk een hogere schadevergoeding te eisen.  Deze schadevergoeding zal 25 % bedragen vermeerderd met de vrachtkosten van de terughaling indien de bestelde leveringen reeds ter plaatse zijn aangevoerd en de leveringskosten indien deze in afwijking van de regel toch door de Verkoper zouden gedragen worden, onverminderd het recht van de Verkoper om burgerlijk een hogere schadevergoeding te eisen.

 

9.    Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt steeds bepaald in de overeenkomst. De leveringstermijnen worden steeds zo bepaald dat deze de Verkoper toelaten de bedongen goederen en/of diensten te leveren. Bij gebreke aan bedongen leveringstermijn zal deze 4 maanden bedragen. 
De  overeengekomen en bij gebreke aan overeenkomst zoals hierboven vastgestelde leverings- en of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, zonder formele verbintenis van de Verkoper. Vertraging van de levering van de goederen en/of van de uitvoering van de diensten kan nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De levering van de bestelde goederen vindt plaats op het ogenblik van het vertrek van de goederen bij de Verkoper of bij één van haar toeleveranciers, indien de levering van daaruit georganiseerd wordt. De Verkoper garandeert in geen geval het transport van de geleverde goederen.
De Verkoper is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade, volgend uit een laattijdige levering of het niet leveren. 

 

10.    Leveringsrisico

De koopwaar wordt verzonden op risico van de wederpartij. De levering gebeurt steeds FCA waarbij de plaats van levering steeds de maatschappelijke zetel van Verkoper is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. FCA dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO-terms 2000. De verzending van de goederen gebeurt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid, op risico en voor rekening van de koper, met uitsluiting van alle verantwoordelijkheid van Verkoper.

 

11.    Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt zich eigendom voor van de geleverde en/of bestelde goederen en geleverde en/of bestelde diensten voor tot volledige en effectieve betaling van de hoofdsom en intresten, kosten en belastingen die erop betrekking hebben, zelfs indien de goederen bewerkt, gebruikt of doorverkocht worden. De risico's van alle aard, met inbegrip van toeval en overmacht zijn ten laste van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de goederen de vestiging van Verkoper verlaten. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Verkoper het recht om de goederen terug te nemen op kosten van de wederpartij en haar recht op schadevergoeding te doen gelden.

 

12.    Overmacht

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden.

Onder overmacht wordt ondermeer begrepen, doch niet beperkt tot, staking van het personeel van de Verkoper of door anderen, onderbreking van bevoorrading van grondstoffen, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Verkoper onttrekt. 

 

13.    Klachten en gebreken

De wederpartij dient de goederen en/of diensten te inspecteren bij levering.  Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot het bewijs van het tegendeel (te leveren door de klant) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en/of het gevolg te zijn van verkeerde manipulatie door de klant.

Om geldig te zijn dienen klachten Verkoper bij aangetekend schrijven toe te komen (a) ingeval van klacht wegens non conformiteit binnen de 8 dagen na de levering van de goederen. Om geldig te zijn dienen klachten alleszins geformuleerd te zijn vóór het verbruik of de voortverkoop van de goederen. In beide gevallen geldt de postdatum als bewijs van tijdigheid. 

De Verkoper is evenwel niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken noch voor zichtbare gebreken die niet overeenkomstig de procedure van artikel 14 van deze voorwaarden gemeld werden. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele onrechtstreekse schade, veroorzaakt door de goederen.
Dergelijke klacht verliest bovendien zijn waarde indien blijkt dat de goederen na levering door de wederpartij werden gemanipuleerd, bewerkt of verwerkt…

Een klacht schorst de verplichting van de wederpartij tot betaling niet op.

Indien de klacht gegrond is, heeft Verkoper de keuze, ofwel de goederen terug te nemen en deze te vervangen door gelijkaardige goederen, ofwel een creditnota uit te schrijven voor de koper voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de goederen, met uitsluiting van andere vergoedingen en interesten.
Geen enkele terugzending van de goederen wordt aanvaard zonder voorafgaande aanzegging aan ons. De kosten van terugzending van de goederen zijn ten laste van de wederpartij, behoudens voorafgaand akkoord van de Verkoper.

 

14.    Aansprakelijkheid

De Verkoper kan niet gehouden zijn tot schadevergoeding ingevolge schade ontstaan tijdens de overeengekomen werkzaamheden,  de levering van gebrekkige goederen tengevolge van toepassingen, behandelingen of het bewaren van de goederen. 

De Verkoper doet geen studies naar de omstandigheden waarin de te leveren goederen zullen worden gebruikt. Verkoper is dan ook in geen geval aansprakelijk of garant voor de bruibaarheid van de goederen voor de door wederpartij bedoelde doeleinden. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor het herroepen van producten.

De Verkoper is ook niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van tijdelijk of definitief verkeerd of niet-werkende goederen of diensten zoals verlies van productie, extra loonkosten of winstderving.

De aansprakelijkheid van Verkoper zal bovendien nooit kunnen worden ingeroepen ingeval de schade aan de koopwaar te wijten is aan een foutief gebruik, een gebrek aan onderhoud, herstellingen of wijzigingen/aanpassingen door de wederpartij uitgevoerd, of in het algemeen, aan de zorgeloosheid of nalatigheid van laatstgenoemde. De wederpartij vrijwaart de Verkoper bovendien voor alle aanspraken van zijn afnemer, uit welke hoofde ook en verplicht zich ertoe deze vrijwaring aan zijn afnemers kenbaar te maken.

In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper verder reiken dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW.

 

15.    Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op de rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de wederpartij is de Belgische wet van toepassing, onverminderd het recht van de Verkoper om beroep te doen op de nationale wet van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal, kantoor van de wederpartij. 

De rechtbanken uit het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd ( Rechtbank van Koophandel van Oudenaard, Vrederechter van de maatschappelijke zetel) om kennis te nemen van eventuele betwistingen, dit onverminderd het recht van de Verkoper om de rechtbanken uit het arrondissement van de plaats van de maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal, kantoor van de wederpartij bevoegd te verklaren.

De Verkoper behoudt zich weliswaar het recht voor het geschil voor te leggen aan een arbitragecollege, bestaande uit drie arbiters, één aan te duiden door elke partij, de derde aan te duiden door de voorzitter van een rechtbank van koophandel naar de keuze van de Verkoper, die bij een bindende derdenbeslissing zal oordelen over het gerezen geschil.

 

16.    Geldigheid
Indien één van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zou blijken, blijven de overige voorwaarden wel van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal dan door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichtst benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is. 
 

bottom of page